Vedtægter

1. Navn og hjemsted: 

Foreningens navn er Radio Djursland og hjemstedet er Norddjurs kommune.

2. Foreningens formål er

 • at etablere og drive en lokalradio med navnet Radio Djursland. eller et navn som relaterer til Djursland området.
 • at udvide mulighederne for at Djurslands borgerne kan komme til orde.
 • at videregive informationer om og til borgerne på Djursland.

3. Medlemmer:

3.1:

 • Fuldt medlemskab med stemmeret ved generalforsamlinger 
 • Ønske om fuld medlemskab af foreningen rettes til bestyrelsen.
 • Hvor efter bestyrelsen afgør om vedkommende kan blive fuld gyldig medlem.
 • Fuldt medlemskab ophæves automatisk, når man holder som aktiv i foreningen.

 

3.2: Begrænset medlemskab uden stemmeret ved generalforsamlinger. 

 • Som begrænset medlem af foreningen optages firmaer, institutioner og foreninger.
 • Ønske om begrænset medlemskab af foreningen rettes til foreningen.
 • Der betales kontingent for begrænset medlemskab.
 • Kontingentets størrelse vedtages af bestyrelsen.

4. Bestyrelsen: 

 • Bestyrelsen er radioens daglige ledelse. 
 • Bestyrelsen er på optil 5 medlemmer og vælges af generalforsamlingen
 • Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år. 
 • For at sikre kontinuitet afgår hvert andet år 2 og hvert andet år 3 medlemmer.
 • Bestyrelsen konstituerer sig selv. 
 • Bestyrelsen skal føre protokol over sin virksomhed. 
 • Bestyrelsen kan nedsætte udvalg/arbejdsgrupper til varetagelse af særlige opgaver.
 • Disse er ansvarlige overfor bestyrelsen. 
 • Indsigelser mod bestyrelsens beslutninger kan forelægges på generalforsamlingen

5. Udelukkelse:

Bestyrelsen kan lukke for et medlems eller en medarbejders adgang til radiostationen, når han/hun efter bestyrelsens opfattelse overtræder vedtagne regler og retningslinier.

6. Generalforsamling: 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes generalforsamling en gang årligt inden udgangen af marts måned. Kun medlemmer med fuldt medlemskab har adgang til generalforsamlingen. 

Dagsorden til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab og budget.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.
 6. Valg af kritisk bilagskontrolør og bilagskontrolørsuppleant.
 7. Evt. 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødet, forslag til vedtægtsændringer dog 3 uger før. 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller såfremt 30 % af medlemmerne med fuldt medlemskab skrifteligt ønsker dette. Dette skal ske med 20 dages varsel.

7. Regnskab: 

Radioens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet revideres af revisor og fremlægges på generalforsamlingen.

8. Hæftelse: 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse, for de  på foreningen påhvilende forpligtelser. 

Medlemmer kan alene miste indbetalt indskud/kontingent. 

Bestyrelsen afslutter de for foreningen fornødne kontrakter. Den er tillige bemyndiget til, på foreningens vegne at optage lån og kreditter, som den finder behov for. 

Foreningen tegnes normalt ved underskrift af bestyrelsens formand eller næstformand sammen med kasseren. Bestyrelsen kan meddele enkeltpersoner fuldmagt til at hæve foreningens i pengeinstitutter indestående midler, samt til at disponere på foreningens vegne i forhold til postvæsnet.

9. Vedtægtsændringer: 

Beslutning om vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling, hvis 2/3 af de stemmeberettigede stemmer for ændringen. 

Ændringsforslag fremsendes til bestyrelsen, der bekendtgør dem senest 14 dage før generalforsamling.

10. Opløsning: 

Opløsning kan kun ske efter 2 på hinanden efterfølgende generalforsamlinger, afholdt

med mindst 2 ugers mellemrum, hvor der kræves at mindst 3/4 stemmer for opløsning. 

Ved opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om fordeling af foreningens aktiver

til almennyttige formål.

Ved opløsning skal foreningens afsluttende regnskab offentliggøres.

==================================================================

Således vedtaget d. 12/2 2003.

 • 1 ændret og vedtaget d. 19/6 2003
 • 1, §2, §3, §4, §5, §6 og §7 ændret og vedtaget d. 8/2 2010.